Skip to content

1. Rekisterinpitäjä

MST Consulting Oy
Kangaskontiontie 10 A, 90240 Oulu
puh. 0443383235
info@mstc.fi
www.mstc.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Milla Korkia-aho
puh.0406682823
milla.korkia-aho@mstc.fi

3. Rekisterin nimi

MST Consulting Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, MSTC lakirekisterityökalun tunnistautumiseen ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta ja muista julkisista tietolähteistä.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa
käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää MSTC:n asiakasyritysten henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.
MSTC lakirekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä kysyttyä lupaa rekisteröidyltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti EU/ETA –alueella, eikä viedä EU/ETA –alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja käsitellään ja säilytetään EU/ETA –alueen ulkopuolella varmistetaan, että kyseisten maiden kanssa on voimassa oleva sopimus henkilötietojen käsittelystä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada
tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
Milla Korkia-aholle

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää
poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Oikaisupyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
Milla Korkia-aholle

11. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja tiedot sijaitsevat salasanojen takana. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy rajattu vain tiedon
käsittelijöille.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on
myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen
käsittelyä.

13. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

MST Consulting Oy poistaa rekisteristä asiakkaansa tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole
enää liiketoiminnallisia perusteita. Henkilötietoja käsitellään koko asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan.

Sähköiset henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, paperiset henkilötiedot tuhotaan silppuamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan
poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltaisen viranomaiset ovat vaatineet tietojen säilyttämistä.

14. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty 25.5.2018
Oulussa 25.5.2018

Teemu Myllyoja
Toimitusjohtaja
MSTConsulting OY